Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

De kostendelersnorm

Als u een woning deelt met meer mensen, wordt uw uitkering daarop aangepast. Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw uitkering. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

Meerpersoonshuishouden

De kostendelersnorm geldt voor mensen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en inwonende kinderen ouder dan 21 jaar. 

Een meerpersoonshuishouden kan ook bestaan uit (groot)ouder, broer of zus en neef of nicht. Of de partner van zoon of dochter. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Wie telt niet mee:

  • Inwonende kinderen en jongeren tot 21 jaar
  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen of onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten (Wtos)
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of kost en inwoning.

Hoe hoog is de kostendelersnorm

Hoe meer personen (huisgenoten) in een huishouden, hoe lager de uitkering per bijstandsgerechtigde. Wat voor inkomen uw huisgenoten hebben is niet belangrijk. Ook de hoogte daarvan is niet belangrijk, alleen het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw uitkering. Hoe u de normbedragen berekent kunt u hier vinden.

Attentie

De werkzaamheden van de Cliëntenraad Minima Hengelo worden tijdelijk opgeschort wegens onderbezetting. De reden hiervoor kunt u hieronder lezen. Gezien het feit dat het grootste gedeelte van de raad opstapt en er nog slechts één lid over is kan de raad momenteel niet functioneren.

Volgens ons is het de bedoeling dat een cliëntenraad een onafhankelijk adviesorgaan is. In Hengelo is dit vrijwel onmogelijk omdat de gemeente de wijze bepaalt waarop de cliëntenraad dient te functioneren. Zij bepalen de voorwaarden en de kaders. Natuurlijk is het logisch dat een gemeente dit tot op zekere hoogte doet, echter als het zo ver gaat dat het ingrijpt op de inhoudelijke manier van werken van de cliëntenraad is er nauwelijks nog sprake van werkelijke onafhankelijkheid.

Medewerkers en vertegenwoordigers van de gemeente hebben op onze vragen en argumenten hierover ons meerdere keren verzekerd dat men onafhankelijkheid  zeer belangrijk vindt. Onze conclusie kan, helaas, alleen maar zijn dat er een zeer grote discrepantie bestaat tussen woorden en daden!

Een triest hoogtepunt was de manier hoe de laatste verordening cliëntenparticipatie tot stand is gekomen. Er zijn meer voorbeelden te geven, dat zullen we hier echter niet doen.

We kunnen het voor onszelf niet verantwoorden om verder aan een dergelijke schijnvertoning van zogenaamde onafhankelijkheid mee te werken.

We hopen dat er binnen de gemeente nagedacht gaat worden over het belang en de positie van een echt onafhankelijke cliëntenraad.