Skip to main content

Enquête regelingen

Enquête minima regelingen

 

De cliëntenraad wil graag op de hoogte blijven van zaken waar u, als minima, mee te maken heeft. Wij willen u graag enkele vragen stellen over de minima regelingen en voorzieningen in de gemeente Hengelo, Borne en Haaksbergen. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Kent u de onderstaande regelingen en voorzieningen? (meerdere antwoorden mogelijk)
sport- en cultuurfonds
jeugdsportfonds
kindpakket *
individuele inkomenstoeslag
kwijtschelding gemeentelijke belasting en waterschapslasten
leenbijstand en terugbetaling via tegenprestatie
vakantiebijdrage
collectieve zorgverzekering

Maakt u gebruik van de onderstaande regelingen? (meerdere antwoorden mogelijk)
sport- en cultuurfonds
jeugdsportfonds
kindpakket *
individuele inkomenstoeslag
kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten
leenbijstand en terugbetaling via tegenprestatie
vakantiebijdrage
collectieve zorgverzekering

Als u geen gebruik maakt van de bovenstaande regelingen en voorzieningen, wat is daarvoor dan de reden?


Waar zoekt u informatie over regelingen en/of voorzieningen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Gemeente - het zorgloket
Gemeente - sociale zaken
Cliëntenraad Minima
Bibliotheek
Internet
Anders:


Was de informatie makkelijk te vinden?
ja soms nee

Vindt u het aanvragen van een voorziening lastig?
ja soms nee

Diverse voorzieningen kunt u met behulp van DigiD online aanvragen. Doet u een aanvraag het liefst op papier of digitaal?
digitaal op papier

Wat is uw woonplaats?
Hengelo Borne Haaksbergen

Heeft u een uitkering of inkomen uit arbeid?
uitkering inkomen uit arbeid


Ruimte voor toelichting. (niet verplicht)

Uw e-mail (verplicht)
* Het kindpakket bestaat uit voorzieningen zoals het sport- en cultuurfonds, een computer voor schoolgaande kinderen, vergoeding voor zwemlessen, een fiets voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en een jaarlijkse tegemoetkoming voor schoolkosten.